Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

I.

Základní ustanovení

Občanské sdružení bylo založeno v roce 2005 pod názvem: Klub Hledačů Historie (KHH).

Sídlo: Tomáš Adam, Kovářova 1579, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

II.

Programové cíle a zásady

1)                 Programem je:

a)     na základě dobrovolnosti sdružovat občany žijící na území ČR, kteří se chtějí podílet na ochraně historických, kulturních a přírodních památek.

b)     pečovat ve spolupráci s odborně zaměřenými organizacemi a státními či obecními institucemi o historické, kulturní a přírodní bohatství

c)     činit tak zejména v oblasti vojenské historie ČR, a to mapováním pobytu vojsk na našem území, péčí o vojenské památky a památníky, místa vojenských střetů, vojenské hřbitovy atd.

d)     činit tak zejména přímou aktivitou svých členů, zapojováním širší veřejnosti, veřejnou prezentací své činnosti, přednáškovou či publikační aktivitou apod.

III.

Orgány

2)                Nejvyšším orgánem KHH je Valná hromada, složená ze všech členů. Schůze valné hromady se konají nejméně 1x za rok, pokud o její svolání požádá 1/3 členů, popř. předsednictvo nebo její předseda. Koná se nejpozději do 1 měsíce od podání podnětu.

3)                Valná hromada zejména:

a)     rozhoduje o zániku sdružení a v případě zániku o způsobu majetkového vypořádání.

b)     rozhoduje o názvu, sídle a symbolice.

c)     volí předsednictvo a revizní komisi.

d)     schvaluje a projednává hospodaření a stanoví směry činnosti pro příští období.

e)     schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, kterými upraví vnitřní vztahy.

4)                K platnosti valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných členů.

5)                Výkonným orgánem valné hromady je předsednictvo. Předsednictvo zabezpečuje plnění úkolů v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

6)                Předsednictvo je tříčlenné a má: předsedu, tajemníka a hospodáře. Ti jsou voleni valnou hromadou z řad jejích členů. Předsednictvo svolává předseda nebo tajemník alespoň 1x do měsíce.

7)                Předsednictvo zejména:

a)     zabezpečuje plnění usnesení valné hromady.

b)     organizuje a řídí hospodářskou činnost.

c)     připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména k rozpočtu a hlavním směrům činnosti.

d)     zajišťuje spolupráci s místními orgány.

e)     k zabezpečení činnosti vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

8)                Revizní komise provádí revizi hospodaření předsednictva. Počet členů a statut schvaluje valná hromada.

IV.

Zásady členství

9)                Členem se může stát každý občan ČR, starší 18-ti let, popř. člen států EU s povolením k dlouhodobému pobytu na území ČR.

10)           Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada interním předpisem.

11)            Člen má povinnost: dodržovat stanovy, platit členské příspěvky.

12)           Člen má právo: volit a být volen do orgánů sdružení, být informován o všech činnostech a podílet se na nich.

V.

Majetek a hospodaření

13)           Zdrojem majetku jsou zejména:

a)     členské příspěvky

b)     dary

c)     granty

14)           Majetek je ve vlastnictví sdružení jako celku. O převodech práva hospodaření k jeho majetku  i jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje předsednictvo.

VI.

Jednání za sdružení

15)           Jménem sdružení vystupuje předseda nebo tajemník, nebo jiný, jimi pověřený člen.

VII.

Závěrečná ustanovení

16)           Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.